E-Learning: Einführung in die lateinische Metrik

 


Inhaltsübersicht

 

Direktzugang

"Hexameter"

 

 

 

4.1.7 Übungen zu den jambischen Versen nach griechischer Art

Wie in Kapitel 4.1.6 dargelegt wurde, besteht Hor. epod. 17 aus jambischen Trimetern:

fugit iuventas et verecundus color

Lösung

fūgīt iŭvēntās | ēt vĕrēcūndūs cŏlŏr [P (fūgit ist Perfekt, s. das folgende reliquit)]

 

reliquit ossa pelle amicta lurida,

Lösung

rĕlīquĭt | ōssă | pēll(e) ămīctă lūrĭdā, [T, P]

 

tuis capillus albus est odoribus;

Lösung

tŭīs căpīllŭs | ālbŭs | ēst ŏdōrĭbŭs; [P, H]

 

nullum a labore me reclinat otium,

Lösung

nūll(um) ā lăbōrĕ | mē rĕclīnăt ōtĭŭm, [P]

 

urget diem nox et dies noctem neque est (25)

Lösung

ūrgēt dĭēm nōx | ēt dĭēs nōctēm nĕquē (e)st (25) [P]

 

levare tenta spiritu praecordia.

Lösung

lĕvārĕ | tēntă | spīrĭtū prāecōrdĭă. [T, P]

 

ergo negatum vincor ut credam miser,

Lösung

ērgō nĕgātūm | vīncŏr | ūt crēdām mĭsĕr, [P, H]

 

Sabella pectus increpare carmina

Lösung

Săbēllă | pēctŭs | īncrĕpārĕ cārmĭnă [T, P]

 

caputque Marsa dissilire nenia.

Lösung

căpūtquĕ | Mārsā | dīssĭlīrĕ nēnĭā. [T, P]

 

Zu 17,21–24 vgl. auch Zgoll 2012, 117.


 

Analysieren Sie ausserdem den Rest von Catull. 25 (s. bereits Kapitel 4.1.3):

Cinaede Thalle, mollior cuniculi capillo

Lösung

Cĭnāedĕ Thāllĕ, mōllĭōr | cŭnīcŭlī căpīllō [MD]

 

vel anseris medullula vel imula oricilla

Lösung

vĕl ānsĕrīs mĕdūllŭlā | vĕl īmŭl(a) ōrĭcīllā [MD]

 

vel pene languido senis situque araneoso,

Lösung

vĕl pēnĕ lānguĭdō sĕnīs | sĭtūqu(e) ărānĕōsō, [MD]

 

idemque, Thalle, turbida rapacior procella,

Lösung

īdēmquĕ, Thāllĕ, tūrbĭdā | răpācĭōr prŏcēllā, [MD]

 

cum dives arca rimulas ostendit oscitantes, (5)

Lösung

cūm dīvĕs ārcă rīmŭlās | ōstēndĭt ōscĭtāntēs, (5) [MD]

 

remitte pallium mihi meum, quod involasti,

Lösung

rĕmīttĕ pāllĭūm mĭhī | mĕūm, quŏd īnvŏlāstī, [MD]

 

sudariumque Saetabum catagraphosque Thynos,

Lösung

sūdārĭūmquĕ Sāetăbūm | cătāgrăphōsquĕ Thȳnōs, [MD]

 

inepte, quae palam soles habere tamquam avita.

Lösung

ĭnēptĕ, quāe pălām sŏlēs | hăbērĕ tāmqu(am) ăvītă. [MD]

 

quae nunc tuis ab unguibus reglutina et remitte,

Lösung

quāe nūnc tŭīs ăb ūnguĭbūs | rĕglūtĭn(a) ēt rĕmīttĕ, [MD]

 

ne laneum latusculum manusque mollicellas (10)

Lösung

nē lānĕūm lătūscŭlūm | mănūsquĕ mōllĭcēllās (10) [MD]

 

inusta turpiter tibi conscribilent flagella,

Lösung

ĭnūstă tūrpĭtēr tĭbī | cōnscrībĭlēnt flăgēllă, [MD]

 

et insolenter aestues, velut minuta magno

Lösung

ĕt īnsŏlēntĕr āestŭēs, | vĕlūt mĭnūtă māgnō [MD]

 

deprensa navis in mari, vesaniente vento.

Lösung

dēprēnsă nāvĭs īn mărī, | vēsānĭēntĕ vēntō. [MD]

 

 

Rückwärts Vorwärts