E-Learning: Einführung in die lateinische Metrik

 


Inhaltsübersicht

 

Direktzugang

"Hexameter"

 

 

 

4.1.7 Übungen zu den jambischen Versen nach griechischer Art

PDF mit allen Übungen dieser Seite zum Herunterladen. Wie in Kapitel 4.1.6 dargelegt wurde, besteht Hor. epod. 17 aus jambischen Trimetern:

 

fugit iuventas et verecundus color

Lösung

fūgīt iŭvēntās | ēt vĕrēcūndūs cŏlŏr [P (fūgit ist Perfekt, s. das folgende reliquit)]

 

reliquit ossa pelle amicta lurida,

Lösung

rĕlīquĭt | ōssă | pēll(e) ămīctă lūrĭdā, [T, P]

 

tuis capillus albus est odoribus;

Lösung

tŭīs căpīllŭs | ālbŭs | ēst ŏdōrĭbŭs; [P, H]

 

nullum a labore me reclinat otium,

Lösung

nūll(um) ā lăbōrĕ | mē rĕclīnăt ōtĭŭm, [P]

 

urget diem nox et dies noctem neque est (25)

Lösung

ūrgēt dĭēm nōx | ēt dĭēs nōctēm nĕquē (e)st (25) [P]

 

levare tenta spiritu praecordia.

Lösung

lĕvārĕ | tēntă | spīrĭtū prāecōrdĭă. [T, P]

 

ergo negatum vincor ut credam miser,

Lösung

ērgō nĕgātūm | vīncŏr | ūt crēdām mĭsĕr, [P, H]

 

Sabella pectus increpare carmina

Lösung

Săbēllă | pēctŭs | īncrĕpārĕ cārmĭnă [T, P]

 

caputque Marsa dissilire nenia.

Lösung

căpūtquĕ | Mārsā | dīssĭlīrĕ nēnĭā. [T, P]

 

Zu 17,21–24 vgl. auch Zgoll 2012, 117.


 

Analysieren Sie ausserdem den Rest von Catull. 25 (s. bereits Kapitel 4.1.3):

Cinaede Thalle, mollior cuniculi capillo

Lösung

Cĭnāedĕ Thāllĕ, mōllĭōr | cŭnīcŭlī căpīllō [MD]

 

vel anseris medullula vel imula oricilla

Lösung

vĕl ānsĕrīs mĕdūllŭlā | vĕl īmŭl(a) ōrĭcīllā [MD]

 

vel pene languido senis situque araneoso,

Lösung

vēl pēnĕ lānguĭdō sĕnīs | sĭtūqu(e) ărānĕōsō, [MD]

 

idemque, Thalle, turbida rapacior procella,

Lösung

īdēmquĕ, Thāllĕ, tūrbĭdā | răpācĭōr prŏcēllā, [MD]

 

cum dives arca rimulas ostendit oscitantes, (5)

Lösung

cūm dīvĕs ārcă rīmŭlās | ōstēndĭt ōscĭtāntēs, (5) [MD]

 

remitte pallium mihi meum, quod involasti,

Lösung

rĕmīttĕ pāllĭūm mĭhī | mĕūm, quŏd īnvŏlāstī, [MD]

 

sudariumque Saetabum catagraphosque Thynos,

Lösung

sūdārĭūmquĕ Sāetăbūm | cătāgrăphōsquĕ Thȳnōs, [MD]

 

inepte, quae palam soles habere tamquam avita.

Lösung

ĭnēptĕ, quāe pălām sŏlēs | hăbērĕ tāmqu(am) ăvītă. [MD]

 

quae nunc tuis ab unguibus reglutina et remitte,

Lösung

quāe nūnc tŭīs ăb ūnguĭbūs | rĕglūtĭn(a) ēt rĕmīttĕ, [MD]

 

ne laneum latusculum manusque mollicellas (10)

Lösung

nē lānĕūm lătūscŭlūm | mănūsquĕ mōllĭcēllās (10) [MD]

 

inusta turpiter tibi conscribilent flagella,

Lösung

ĭnūstă tūrpĭtēr tĭbī | cōnscrībĭlēnt flăgēllă, [MD]

 

et insolenter aestues, velut minuta magno

Lösung

ĕt īnsŏlēntĕr āestŭēs, | vĕlūt mĭnūtă māgnō [MD]

 

deprensa navis in mari, vesaniente vento.

Lösung

dēprēnsă nāvĭs īn mărī, | vēsānĭēntĕ vēntō. [MD]

 

 

Rückwärts Vorwärts